تولید قطعات خودرو

مهمترین استراتژی شرکت، تلاش برای ایجاد ظرفیت خودکفایی و مونتاژ قطعات خودرو نظیر صندلی، اگزوز، داشبورد، اکسل عقب، اکسل جلو، موتور، گیربکس، همچنین تولید و مجموعه سازی در رابطه با خودروهای تولیدی کرمان موتور می باشد. کلیه پیشرانه های تولیدی آرمان موتور ارگ بصورت تک سوخت می باشد که  کاملا مطابق باشرایط و ضوابط مربوط به کاهش مصرف سوخت بوده و کلیه الزامات مربوط به استاندارد یورو ۵ را پوشش می دهند.

مهمترین استراتژی شرکت، تلاش برای ایجاد ظرفیت خودکفایی و مونتاژ قطعات خودرو نظیر صندلی، اگزوز، داشبورد، اکسل عقب، اکسل جلو، موتور، گیربکس، همچنین تولید و مجموعه سازی در رابطه با خودروهای تولیدی کرمان موتور می باشد. کلیه پیشرانه های تولیدی آرمان موتور ارگ بصورت تک سوخت می باشد که کاملا مطابق باشرایط و ضوابط مربوط به کاهش مصرف سوخت بوده و کلیه الزامات مربوط به استاندارد یورو ۵ را پوشش می دهند.